Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Organ właściwy do realizacji usługi właściwy organ administracji publicznej
Kogo dotyczy Każdy obywatel RP
Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Wniosek
Czas realizacji Do 30 dni. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.
Opłaty 107 zł
Tryb odwoławczy Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Rezultat realizacji usługi Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Etapy realizacji usługi 1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowanyProfil zaufany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Słowa kluczowe Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Podobne usługi Ustalenie warunków zabudowy