DL-1 Deklaracja na podatek leśny

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym.

Organ właściwy do realizacji usługi Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta
Kogo dotyczy Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm., Art. 6, ust. 5a,)
Wymagane dokumenty Brak.
Czas realizacji Nie dotyczy.
Opłaty Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
Rezultat realizacji usługi Złożenie deklaracji na podatek leśny
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie deklaracji
2. Weryfikacja deklaracji
Poziom dostępności usługi Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany
Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Słowa kluczowe Podatek leśny Podatki DL-1