Gmina Konstantynów

Centralna platforma e-usług mieszkańca

Katalog spraw

Architektura, budownictwo

Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Ochrona środowiska

Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

Podatki i opłaty

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych.

IR-1 Informacja o gruntach

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DL-1 Deklaracja na podatek leśny

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym.

DR-1 Deklaracja na podatek rolny

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

IL-1 Informacja o lasach

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym.

Zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami (np. podatki, mandaty, opłaty skarbowe) lub stwierdzających stan zaległości w opłatach.

Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo

Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.

Inne

Udzielenie ulgi w zapłacie należności cywilnoprawnych wobec Skarbu Państwa

Ulga w spłacie zobowiązań podatkowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym.

Wydawanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie informacji o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez byłych i obecnych właścicieli.

ePodatki

Serwis internetowy ePodatki adresowany jest do osób fizycznych, które chcą przeglądać swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy.

Urząd Gminy Konstantynów

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2, 21-543 Konstantynów, lubelskie

Godziny urzędowania

7:30-15:30

Telefon

83 341-41-92