DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości.

Organ właściwy do realizacji usługi Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta
Kogo dotyczy Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, Art. 6, ust. 9a,)
Wymagane dokumenty Brak
Czas realizacji Nie dotyczy.
Opłaty Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
Rezultat realizacji usługi Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie deklaracji
2. Weryfikacja deklaracji
Poziom dostępności usługi Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany
Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Słowa kluczowe Podatek od nieruchomości
Podatki
DN-1