DR-1 Deklaracja na podatek rolny

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku rolnym.

Organ właściwy do realizacji usługi Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta
Kogo dotyczy Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, będące właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami gruntów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 z późn. zm., Art. 6a, ust. 8a,)
Wymagane dokumenty Brak.
Czas realizacji Nie dotyczy.
Opłaty Nie dotyczy.
Tryb odwoławczy Nie dotyczy.
Rezultat realizacji usługi Złożenie deklaracji na podatek rolny.
Etapy realizacji usługi 1. Wysłanie deklaracji
2. Weryfikacja deklaracji
Poziom dostępności usługi Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowany
Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Słowa kluczowe Podatek od nieruchomości
Podatki
DR-1