Deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Usługa umożliwia złożenie do właściwego organu deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

Zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji właściwy organ określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Organ właściwy do realizacji usługi wójt, burmistrz, prezydent miasta
Kogo dotyczy Właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, zarządców nieruchomości wspólnej, zarządów wspólnot mieszkaniowych, posiadaczy i władających nieruchomościami.
W zabudowie wielorodzinnej deklarację wypełnia zarząd lub inny podmiot władający nieruchomością.

Złożenie deklaracji jest obowiązkiem również właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
Podstawy prawne Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, Art.2, ust.1, pkt.4 Art.2, ust.3 Art.6m Art.6n, ust.1 i 2 Art.6o Art.6p Art.6q)Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256)Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1863)Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty deklaracja, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Czas realizacji nie dotyczy
Opłaty brak opłaty
Tryb odwoławczy nie dotyczy
Rezultat realizacji usługi Złożenie deklaracji, korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Etapy realizacji usługi 1. Złożenie wniosku, 2. weryfikacja wniosku
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowanyProfil zaufany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Słowa kluczowe Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi