Udzielenie ulgi w zapłacie należności cywilnoprawnych wobec Skarbu Państwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku w postaci elektronicznej dotyczącego ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym. Sprawę można załatwić w pełni elektronicznie.
Organ właściwy do realizacji usługi Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
Kogo dotyczy Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych, należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym dla
• osób fizycznych ,
• osób fizycznych prowadząca działalność gospodarczą,
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.
Podstawy prawne Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256)Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.)Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)Ustawa z dnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)Rozporządzenie Komisji WE nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. U. UE L 337/35 z dnia 21 grudnia 2007 r.),<br/><br/>Rozporządzenie Komisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.),<br/><br/>Uchwała nr XIX/387/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wrocław.<br/><br/>Uchwała Nr XLVII/1415/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wrocław lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych (ze zm.);<br/><br/>
Wymagane dokumenty brak
Czas realizacji Zobowiązania podatkowe: sprawy z wniosków o udzielanie ulg załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Wrocław: wszystkie sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.
Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym: sprawy z wniosków o udzielanie ulg załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
Opłaty Zobowiązania podatkowe: w zależności od decyzji organu podatkowego – opłata prolongacyjna

Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny : brak opłaty,

Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym: opłata skarbowa – 10 zł (opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o udzielenie ulgi).
Tryb odwoławczy Zobowiązania podatkowe: zgodnie z art. 220 Ordynacji podatkowej od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie.
Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny przypadające Gminie Wrocław: brak trybu odwoławczego.
Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym: zgodnie z art. 127 Kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie odwołanie.
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Słowa kluczowe Udzielenie ulgi w zapłacie należności cywilnoprawnych wobec Skarbu Państwa