Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych.
Wniosek mogą składać: Osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego.

Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
Nazwa komórki organizacyjnej 
Kogo dotyczy O wydanie zaświadczenia ubiegać się mogą osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej będące płatnikami podatku rolnego
Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczeniaDokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej
Czas realizacji 7 dni
Opłaty 17,00 zł


Numer konta 
Tytuł wpłaty 
Kwota (PLN) 
Tryb odwoławczy Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.
Poziom dostępności usługi Transakcja
Poziom uwierzytelniania Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Uwagi 
BIP 
Telefon 
Fax 
Słowa kluczowe Wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego