Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Organ właściwy do realizacji usługi Właściwy organ administracji publicznej np. urząd marszałkowski województwa, wójt, burmistrz albo prezydent miasta.
Kogo dotyczy Każdy ubiegających się o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Podstawy prawne Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Potwierdzenie wniesienia opłaty
Czas realizacji Do 7 dni
Opłaty Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia: 17 zł
Tryb odwoławczy Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuję w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, które należy złożyć w terminie 7 dni od dni otrzymania postanowienia.
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
2. Weryfikacja wniosku
3. Wydanie decyzji.
Poziom uwierzytelniania Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Słowa kluczowe Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego