Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów.

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić za zezwoleniem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, wydanym na wniosek.

Uzyskania zezwolenia w trybie art. 83 pkt. 1 ustawy o ochronie przyrody, nie wymaga usunięcie drzew:

  1. w lasach (usunięcie drzew następuje na podstawie ustawy o lasach)
  2. owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
  3. na plantacjach drzew i krzewów,
  4. usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
  5. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
  6. które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
  7. stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
  8. usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

Organ właściwy do realizacji usługi -wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
– wojewódzki konserwator zabytków, – Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy
Nazwa komórki organizacyjnej 
Kogo dotyczy Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne
Podstawy prawne Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306 z późn. zm.)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142)Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty Oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych).Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, gdy wnioskodawca działa poprzez pełnomocnika.Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydaneZgoda właściciela terenu, jeżeli wnioskodawca nie jest jej właścicielem.Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoProjekt planu wykonania nasadzeń zastępczych lub przesadzenia drzew lub krzewów, jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania terenu w przypadku inwestycji.Oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art.49 § 1 kodeksu cywilnego.Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości
Czas realizacji Do 30 dni,
Do 60 dni – w przypadku wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu pasa drogowego drogi publicznej
Opłaty Brak opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia jest zwolniony z opłaty jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ustawy o opłacie skarbowej.
Numer konta 
Tytuł wpłaty 
Kwota (PLN) 
Tryb odwoławczy Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Rezultat realizacji usługi Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji dot. zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów.
Etapy realizacji usługi 1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.
Poziom dostępności usługi Transakcja
Poziom uwierzytelniania Podpis kwalifikowanyProfil zaufanyWymagany
Usługa wymaga zalogowania TAK
Uwagi 
BIP 
Telefon 
Fax 
Słowa kluczowe Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów